Personvern

 Personvernerklæring for Nordic Bolig

Ditt personvern er viktig for Nordic Bolig, og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Nordic Bolig skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven. 

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Behandlingsansvarlig

Nordic Bolig er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn og behandles på vår webside og løsninger.

Daglig leder i Nordic Bolig er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av Nordic Bolig. Ansvaret for den daglige oppfølgningen av vår etterlevelse av personvernregelverket er delegert til personvernombud.

Vår behandling av personopplysninger

Nordic Bolig behandler personopplysninger til følgende hovedformål:

     Behandling av personopplysninger for å oppfylle avtaler med kunder om å selge boligen deres

     Behandling av personopplysninger for å markedsføre boliger

     Behandling av personopplysninger for å markedsføres foretakets tjenester

     Behandling av personopplysninger som ledd i eiendomsmeglingsforetakets kontroll-tiltak

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har, for eksempel pålegger eiendomsmeglingsforskriften oss å oppbevare alle dokumenter som er mottatt eller utarbeidet av foretaket i forbindelse med det enkelte oppdrag i ti år.  

Videre vil vi slette personopplysninger om deg som dersom du ber oss om det, med mindre vi har en lovpålagt plikt eller annet rettslig grunnlag til å oppbevare personopplysningene videre.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

Vi vil dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.

Bruk av databehandlere

Nordic Bolig inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Nordic Bolig benytter seg avfølgende underleverandører;

·       Google (Google Analytics)

·       Vitec (meglersystem)

·       Webflow (web-løsning)

·       Meglerfront (diverse megler-funksjonalitet)

Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysninger som behandles av Nordic Bolig lagres på servere i Norge. Vi har en amerikansk leverandør (Webflow) av vår webside, men kundedata som legges igjen via skjema osv. lagres ikke hos disse – men sendes direkte til vår leverandør av meglersystem i Norge.

Rettigheter

Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til kontakt@nordicbolig.no.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).  

Personvernombud

Nordic Bolig har utnevnt et eget personvernombud som bistår med veiledning slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket. Har du noen spørsmål eller innsigelser til Nordic Boligs behandling av personopplysninger, send en e-post til personvernombudet: are@nordicbolig.no.

Endringer

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.

Åpne cookie-innstillinger